9 olulist fakti STEP-programmi sisenenud noorte kohta

Loe,  mis mõju on STEP-programmil selles osalejatele ja ühiskonnale. Lühikokkuvõte STEP-programmi mõju vahehindamisest

2019. aasta 1. poolel viidi läbi programmi mõju vahehindamine. Selle olulisemad tulemused toome siin ära. Vahehindamise teostas OÜ Stories For Impact.

9 olulist fakti STEP-programmi sisenenud noorte kohta

 1. Kõigil programmi sisenenud noortel esineb vajadusi psühhosotsiaalse toe ja / või tööturuteenuste järele.
 2. 48% osalejatest on maksmata võlgu suuruses vähemalt 1000 eurot.
 3. 59% osalejatest eelistavad suhtluskeelena eesti keelt ja ülejäänud vene keelt.
 4. 72% osalejaid elab Tallinnas ja 22% Harjumaal.
 5. 69% osalejatest elab koos vanematega.
 6. 82% osalejatest on kõrgeim lõpetatud haridustase põhiharidus, 34% osalejaid pärinevad seitsmest koolist
 7. 71% puudub seos vanglaga, ülejäänud on viibinud vanglas või kandnud nn jalavõrukaristust.
 8. 52% osalejatest omavad tõsisemat kokkupuudet sõltuvusainetega (narkootikumid, alkohol).
 9. 66% osalejate igapäevaelu on füüsilisest ja/või vaimsest tervisest tulenevate raskuste tõttu tugevalt häiritud.

  Programmi lõpuni läbi teinud noori oli veidi üle kolmandiku , neist 82% läks tööle ning ülejäänud õppesse. Hinnanguliselt on STEP-töö leidnutest 6 kuud hiljem endiselt töötamas peaegu pooled.

  Huvitav leid:  Analüüsi käigus leiti, et  tuleks luua ka eraldi eduindikaator nimega “Hea Tulemus”, mida võiks arvestada juhul, kui noor on pärast programmi iseseisvalt töö leidnud, kui noor on STEP-tööl 6 kuu pärast või kui 6 kuu jooksul STEP-töö katkestanud noor lahkus mõne teise tööandja juurde.

  “Hea Tulemuse” on seni saavutanud samuti veidi üle kolmandiku (36,5%) kõigist osalejatest.

  Töötati välja ka kulutõhususe mudel. Selleks, et teha statistiliselt usaldusväärseid järeldusi ja saada rohkem tulemusi on vaja ennekõike rohkem programmis osalejaid. Ootame põnevusega programmi lõpphindamist, mis toimub 2020.aasta lõpul.
  Seniste tulemuste põhjal saab aga juba väita, et:

  • võrreldes oodatava retsidiivsuse määraga võib STEP-programmil olla positiivne finantsmõju seoses programmi sisenenud noorte röövimiste ja varguste vähenemisega (st röövid ja vargused vähenevad);
  • olulise osa STEP-programmi positiivsest rahalisest ühiskondlikust panusest moodustab noorte tööhõivest tulenev palgatulu osalejatele ja maksutulu riigile.