100 Tallinna ja Harjumaa tööandja aitavad õigusrikkumise taustaga noortel leida tööd.

Pooleteist aasta jooksul on programmiga on liitunud 115 noort, tööle ja õppima on asunud 25 noort, lisaks on STEP-programmi nõustamistegevuse toel iseseisvalt töö leidnud 24 noort.

Hetkel ootab STEP-programmi kaudu noori tööle 100 tööandjat  asukoha poolest on neid asutusi Tallinnas igas linnaosas ja Harjumaal 23 omavalitsuses.  Seda selleks, et programmiga liitunud noorel oleks võimalik leida endale töö võimalikult elukoha lähedal. Tööandjate huvi tegelda sotsiaalselt vastutustundliku ettevõtluse arendamisega on olnud rõõmustavalt suur.


Küsimustele vastab programmi arendusjuht Mihkel Velström:

Miks on STEP-programm vajalik?       STEP-programmi teeb eriliseks see, et me suhtleme omavahel. Iga päev. Kõik osapooled tajuvad, et teeme selle nimel eelnevalt väga palju tööd, et sobiv tööandja ja programmis osalev noor lõpuks kokku saaksid. See aitab tagada seda, et noor jääb uuele tööle püsima kauemaks.

Õigusrikkumise taustaga noortele inimestele pakume võimalust, et nendega koostöös leida nendes võimed ja huvid, mis sobivad kindla tööandja ootuste ning nõudmistega. Läbi nõustamise ja mentorluse viiakse programmis osalevad noored lõpuks kokku asutustega, kes on valmis andma neile uut võimalust eluga edasi liikuda. Eesmärk pole kedagi nö tööle sokutada, vaid pakkuda head töötajat heale tööandjale.

 

Millised on ettevõtete kogemused STEP-programmiga?   Ettevõtete kogemused on positiivsed. Teeme enda poolt kõik võimaliku, et vastata ettevõtete  koostööle seatud ootustele ja nõudmistele. Ja tegeleme riskide maandamisega juba eos. Peab tunnistama, et oma olemuselt on STEP-programm tegelikult tööandjate nõudmiste poole kaldu programm, sest ainult nii saame tagada kõigi programmis osalejate rahulolu.

Üks kindlaid eesmärke on olnud, et kui noor inimene läheb kuhugi tööle, siis ta sinna ka pikaks ajaks jääb. Samas ei saa öelda, et kõik on läinud lihtsalt. On ka olnud noori, kellel on olnud raskem kohaneda.

Suurimad probleemid, mis on seni tekkinud, on, et kahel korral ei ole noored jõudnud esimesel päeval tööle ja ühel korral on noor võtnud töökohal teise inimese suitsupakist suitsu. Nendel juhtudel on noored muidugi töökohast ka paraku ilma jäänud. Samas on siin oluline märkida, et kõik sellised probleemid on STEP-programm tööandjatega koostöös lahendanud ning need ei ole olnud ettevõtete jaoks nii olulised, et me oleksime koostöö katkestanud. Kõvasti rohkem on aga positiivset tagasisidet ja noored tihitlugu üllatavad tööandjaid oma nutikuse ja pealehakkamisega.


Küsimustele vastab programmi nõustamissuuna juht Ene Velström:

Milline roll on STEPnõustajal?

Nõustaja on esimene inimene, kellega noor kohtub STEP-programmis näost-näkku. Seega on ta inimene, kelle tegutsemine annab STEP-programmile näo ja usaldusväärsuse. Nõustaja loob noorega kontakti ja tegutseb tõhusalt, toetades noort tema valikutes ja enesekindluses, et umbes 1- 1,5 kuuga jõuaks noor töö- või õppima asumise intervjuule. Nõustaja on tihedas kontaktis STEP-meeskonna ja noort ümbritsevate inimeste võrgustikuga noore kogu programmis osalemise vältel, et toetada noore motivatsiooni säilimist ja leida ettetulevatele probleemidele lahendused. Muidugi on ta kontaktis noore endaga ja tegutseb viisil, mis võimaldab noorel järjest kindlamalt vastutust endale võtta. Nõustaja on ka pidev tagasisidestaja programmi edasiarendamise osas.

 

Kes on mentor ja mida tema teeb?

Mentor on nõustaja kõrval teine inimene, kes usub STEPprogrammi nooresse ja on tema arengu toetaja ettevõttes või koolis. Mentor on noore kogenud saatja organisatsiooni ja konkreetsesse töörolli sisseaitamisel ning seal püsimise toetamisel. Mentor töötab usaldusväärse kontakti nimel, on tagasiside andja ja tagasiside saaja, analüüsija ja järelduste tegija. Mentor on vajadusel kontaktis STEP-programmi nõustajaga, et arutada noore toetamise võimalusi. Mentori tagasiside on väga oodatud programmi arendamiseks. Samuti on mentorid oodatud programmi mentorite võrgustiku- ja supervisioonipäevadele, et jõustada ennast ja koos arutades saada veel paremateks professionaalideks.