STEP-PROGRAMMI KOOSTÖÖPARTNERID:

1. Eesti Töötukassa
2. Tallinna Spordi ja Noorsooameti programm: “Hoog Sisse”
3. Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur
4. MTÜ Suunatuli
5. MTÜ Convictus Eesti
6. MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus
7. Balti Kriminaalprevetatsiooni ja Sotsiaalse Rehabilitatsiooni instituut
8. Sotsiaalkindlustusamet
9. Noortegarantii tugisüsteem
10. Prokuratuur
11. Vanglad ja kriminaalhooldusametnikud
12. Politsei ja Piirivalveamet
13. Kohalikud omavalitsused

STEPiga liitumiseks kirjuta: step@step.ee

Alates 2020. aastast omab STEP-programm kvaliteedimärgist, mis näitab organisatsiooni võimekust noori toetada. Märgis tõendab, et STEP-programm pakub:
-Paremaid võimalusi noorte kaasamiseks ning heade tavade leidmiseks ja jagamiseks.
-Noortele võimalusi töötamiseks, täiendades seeläbi nende oskusi ja aidates omandada kogemusi.
-Noortele võimalust leida töö ja lihtsustavad nende tööturule sisenemist.
-Lahendusi ühiskondlikele probleemidele nagu nt sotsiaalne kaasatus, noorte tööturul osalemise vähesus, õigusrikkumise taustaga inimeste stigmatiseerimine jne.
Märgist annavad välja Euroopa Komisjoni poolt valitud riiklikud agentuurid, Eestis Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskus. Euroopa solidaarsuskorpuse kvaliteedimärgis tõendab, et korpuses osalev organisatsioon suudab tagada noortele vajalikud tingimused solidaarses tegevuses osalemiseks.

Noor peab olema motiveeritud, mis tähendab, et ta peab ise aktiivselt osalema tööotsingus ja panustama lahenduste leidmisesse koostöös meie nõustajaga.

Noor on nõustajaga suhtlemisel vastutaja, ta peab kinni pidama kokkulepitud kohtumistest ja olema täpne. Nõustaja ja programmi töötajad ei sekku noore isiklikku ellu, ei aja teda hommikul üles ega vii tööle.

Noor peab tegutsema iseseisvalt, võtma vastutuse ja hoolitsema oma töö eest. Kui noor ei ilmu kohale, ilma et ta oleks kohtumise varasemalt tühistanud või kui ta tundub olevat mittehuvitatud ja ükskõikne, siis ei kuulu see noor meie sihtrühma.

Me küsime noorelt tema varasemate õigusrikkumiste kohta. Samuti viime läbi taustauuringu, mille eesmärgiks on selgitada välja noore motivatsioon. Me hindame tema suutlikkust mitte panna toime uusi õigusrikkumisi programmi kestel.

Kui karistus on kantud, peab noorel olema võimalus alustada puhtalt lehelt ja olema lõpetanud oma seadusevastased tegevused. Meie jaoks on oluline põhjalikult noort hinnata ja kindlustada tööandja jaoks, et ta on jätnud oma ebaseadusliku mineviku seljataha ning tal ei ole enam sellele omast mõtlemist. Kui see nii ei ole, siis ta ei kuulu meie sihtrühma.

Meil on nulltolerants ükskõik millise narkootikumi tarvitamise suhtes, sest kuriteod ja narkootikumide kasutamine käivad tihti käsikäes ja me ei saa selliseid noori suunata ettevõtetesse tööle.

Kui juhtub, et me oleme hoolimata kõigist ettevaatusabinõudest suunanud ettevõttesse tööle noore, kes tarvitab narkootikume ja ettevõte meid sellest teavitab, siis on meil kohustus koheselt pakkuda abi ja leida ettevõttega koostöös ettevõttele sobilikud lahendused. Narkootikume tarvitav noor ei kuulu meie sihtrühma.

Noorel peab olema kindel elukoht, sest on keeruline hoida kindlat töökohta, kui magada väljas või sõbra juures.

Me peame kindlustama, et noorel on oma elukoha küsimused lahendatud enne kui ta ettevõttesse tööle suuname.

Peale selle, et see on lugupidav ettevõtte suhtes, aitab kindla elukoha omamine ka noorel astuda sammu parema elu suunas. Kui kindla elukoha leidmine ei õnnestu, siis ei kuulu noor meie sihtrühma.

Kuidas saan aidata?

Kui sa töötad õigusrikkumise taustaga noorega, kes soovib minna tööle, siis soovita talle STEP-programmiga liitumist ja vajadusel aita teda ankeedi täitmisel.

Kutsu meid külla kohapeale või Zoomi teel STEP-programmi tegevusi, õigusrikkumise tausta Eestis ja taastava õigusega seonduvat tutvustama!