STEP-programmi eesmärk on toetada ettevõtteid Tallinnas ja Harjumaal õigusrikkumise taustaga noorte tööle võtmisel.

Meie meeskonnal on vajalik aeg ja oskused, et toetada tööandjat ja mentorit noore tööle asumisel ning ka edaspidi nii kaua kui noor inimene, mentor või ettevõte seda vajavad. Meie nõustajad on läbinud koolituse ja tunnevad tööd tõrjutusriskis noortega.

Soovitame ettevõtetele läbi STEP-programmi ainult neid noori, keda me oleksime ka ise valmis tööle võtma.

Esita liitumisavaldus siin https://step.ee/programmiga-liitumine-tooandjale/

KUIDAS STEP-PROGRAMM TEOSTUB?

STEP-programmiga liitunud noor saab võimaluse osaleda nõustamisteenuses, mille lõppeesmärgiks on noore tööle või õppima suundumine.

Vastavalt iga noore unikaalsele profiilile ning ettevõtete ja õppeasutuste võimalustele luuakse võrgustik, mis

                   võimaldab noorel leida endale sobiv töö ja tööandjal endale sobiv töötaja või

                   suunab noore edasi õppima

Kui tööandja on valmis noore tööle palkama, koolitab STEP-programm välja tööandjapoolsed mentorid, kes saavad täiustada oskusi, kuidas olla uuele töötajale toeks konkreetsesse ettevõttesse ja töökeskkonda sisseelamisel.

Miks on oluline võtta tööle õigusrikkumise taustaga noort?

Õigusrikkumise taust võib noore inimese jaoks, kes soovib elada seaduskuulekat elu, osutuda tööle või õppima minekul suureks takistuseks. Teda võidakse ikkagi veel näha oma tausta tõttu mittesobilikuna ja jäetakse tähele panemata tema võimalikud hea töötaja omadused ning teadmised ja oskused. Samuti võivad tal puududa vajalikud oskused töökoha otsimisel või sellele kandideerimisel. Ta võib seetõttu ka ise oma valikuvõimalusi piirata.

Noore inimese tuleviku jaoks on määrava tähtsusega, et me annaksime motiveeritud noorele võimaluse enda elujärge parandada ja oma endisest elustiilist loobuda. Noor, kes ennast ise üleval peab, panustab ühiskonda ega sõltu erinevatest toetustest või abiprogrammidest.

Kes on õigusrikkumise taustaga noor?

Kes on õigusrikkumise taustaga noor?

STEP- programmiga liitunud noorte puhul tähendab õigusrikkumise taust, et noor on süüteo toimepanemise eest karistusõiguslikult vastutusele võetud. Samas on meie põhimõte, et tööandja ei võta tööle õigusrikkumist vaid inimest.

Teisisõnu – kas inimene on õigusrikkumise taustaga või mitte, ei ütle meile midagi selle inimese praeguse käitumise, motivatsiooni, iseloomu jm kohta. Seda, milline inimene praegu on, peab kogema inimesega kohtumisel.

LISAINFORMATSIOONIKS TÖÖANDJALE PROGRAMMI KÄIGU JA SELLEGA LIITUMISE KOHTA

Kes saab kasu noorte tööle võtmisest?

Kes saab kasu noorte tööle võtmisest?

Me pakume ettevõtetele head valikut, efektiivset ja turvalist värbamisprotsessi, et kaasata noori inimesi tööturule.

STEP-programmi meeskond leiab vastavalt konkreetse ettevõtte vajadustele ja ootustele sobiva noore, kes on ettevõttes töötamisest huvitatud ning viib osapooled omavahel kokku. Lisaks on programmi töötajatel vajalik aeg ja oskused, et noore tööle võtmisel ettevõtet motiveerida ning nõu ja abiga toetada.

Kasud mida noore tööle võtmine läbi STEP programmi toob:

STEP-programmi eesmärk on toetada ettevõtteid sotsiaalse vastutuse võtmisel ning luua õigusrikkumise taustaga noortele töötamise ja  õppimise võimalusi.

Edu selles vallas sõltub omavahelisest usaldusest programmis osalejate vahel, avatusest ja koostööst terve programmi vältel.

Kasud mida noore tööle võtmine läbi STEP-programmi toob:

 • Ettevõte saab motiveeritud ja lojaalse töötaja, kes hindab võimalust, mis talle antud on.
 • Programmi kaudu valitakse noor inimene hoolikalt arvestades tema sobivust ettevõttega ja ettevõtte nõuetega.
 • Kuna programm pakub ettevõttele välja sobivaid töötajaid, siis ei pea ettevõte kulutama aega töötajate otsingule. Lisaks teeb programm osaliselt ära töötaja hindamise valitud töökohale
 • Sotsiaalne vastutustundlikkus on hea tunne. Ettevõte võtab vastutuse ja loob muutuse iga üksikisiku elus
 • Teised ettevõtte töötajad tunnevad ennast turvaliselt ja võivad mõelda: „Kui ettevõte võtab vastu haavatava isiku, siis hoolitseb ettevõte ka minu eest, kui mul tekib probleeme“. Seega on selline ettevõte tööle kandideerimiseks atraktiivne ja töötajad soovivad seal oma töökohta säilitada
 • Programmi raames pakume tasuta mentorluse koolitusi.
 • Sotsiaalne vastutustundlikkus võib viia hea maineni ja positiivse reklaamini.
 • Ettevõte muutub läbi oma sotsiaalse profiili rohkem nähtavaks ja seega suurendab võimalust positiivseks meediakajastuseks
 • Positiivne meediakajastus võib põhjustada käibe suurenemist, kuna igaüks tahab olla edus osaline: rohkem kliente, tarnijaid ja teisi huvitatud osapooli vaatab ettevõtet positiivselt, mis võib viia kasumlikule tulemusele. Üks võimalus selleks on ettevõtte positiivsete kogemuste kajastamine STEP-programmi toetusel.

Kuidas toimub noore tööle võtmine?

Sihtrühma noorte töölevõtmise käik

Kui ettevõte soovib alustada STEP-programmiga koostööd, siis korraldame kohtumise, kus ettevõte saab informatsiooni STEP-programmi ja meie meetodite kohta.

Kohtumisel jagame ka informatsiooni noortest inimestest ja meie kogemustest nendega. Seejärel esitab ettevõte nõuded ja ootused, mis tal on STEP-programmi ja noore inimese suhtes, keda ta palgata loodab. Ettevõttele pakutakse edaspidi ainult neid noori, kes vastavad ettevõtte poolsetele nõuetele ja ootustele.

Kuidas protsess edasi välja näeb:

 1.        STEP-programmi nõustajad valivad välja kandidaadi, kes vastab ettevõtte vajadustele, ootustele ja kaalutlustele.
 2.        Ettevõttele saadetakse kogu oluline informatsioon kandidaadi kohta, nagu tööle kandideerimise avaldus, CV, taustainformatsioon ja nõustaja hinnang kandidaadile.
 3.        Kui ettevõte on kandidaadi tööle võtmisest huvitatud, siis korraldab ettevõte kandidaadiga tööintervjuu, millel osaleb STEP-programmi nõustaja.
 4.        Ettevõte otsustab, kas ta soovib kandidaadi tööle võtta.
 5.        Kui ettevõte otsustab kandidaadi palgata, siis lepime tööle võtmise ja töö alustamise tingimused kokku.
 6.        Ettevõte pakub omalt poolt välja ettevõttes töötava inimesi kui mentori noorele. Mentorile pakume tasuta mentorluse koolitust.
 7.        STEP-programmi töötajad toetavad ettevõtet ja mentorit noore tööle asumisel ja ka edaspidi nii kaua kui noor inimene, mentor või ettevõte seda vajavad.

Kuidas programm teostub?

STEP-programmiga liitunud noor saab võimaluse osaleda nõustamisteenuses, mille lõppeesmärgiks on noore tööle või õppima suundumine.

Vastavalt noore profiilile ning tööandja ja õppeasutuse võimalustele luuakse võrgustik, mis

 • võimaldab noorel leida endale sobiv töö ja tööandjal endale sobiv töötaja või
 • suunab noore edasi õppima

Kui tööandja on valmis enda jaoks sobiva noore tööle palkama, koolitab programm välja tööandjapoolsed mentorid, kes saavad täiustada oskusi, kuidas olla uuele töötajale toeks konkreetsesse ettevõttesse ja töökeskkonda sisseelamisel.

Ennetustöö

Võib juhtuda, et noorel esineb tagasilangusi mõne aja möödudes. Kriiside esinemised inimese elus on loomulikud, kuid noor peab abi küsima, et me saaksime teda kriisiga toimetulekul koostöös ettevõttega toetada. Sedasi toimides võime ennetada noore koostööst väljalangemist.

Igal juhul, kui tundub, et mõni olukord või tegevus noore suhtes vajab tähelepanu või nõu, siis on kasulik kas ettevõttel, mentoril või noorel endal STEP-programmi töötajatega ühendust võtta, et saada tuge ja nõu. Ettevõttele, mentorile ja noorele tutvustatakse ka ennetavalt, millist tuge ning nõu kriisi ilmnemisel STEP-programmi töötajatelt on võimalik saada.

Järelkontakti hoidmine tööle läinud noorega ja ettevõttega

Järelkontakt pärast noore tööle võtmist toimub erinevalt noore ja mentori ning ettevõtte suhtes.

Järelkontakt noore suhtes toimub läbi noore nõustaja, kes loob ettevõttega või õppeasutusega kontakti, kavandades noore tööle või õppima võtmise protseduuri läbiviimist, osaleb koos nendega noore tööle või õppima asumise intervjuul ning hoiab regulaarset järelkontakti noore arengu toetamise ja tagasiside saamise eesmärgil. Regulaarne järelkontakt seire ja vastutuse hoidmise eesmärgil toimub noore ja mentoriga 6 kuu jooksul pärast tööle või õppima minekut vastavalt kokkulepitud intervallile ja ennetades kriitilisi perioode 1. päeval, 1. nädalal, 3. kuul. Järelkontakti algatavad noor ja mentor, kes võtavad nõustajaga ise telefonitsi ühendust.

Järelkontakt ettevõtte suhtes toimub läbi programmi töötaja, kelle poolt algatatakse regulaarne järelkontaktis osalemine seire ja suhte hoidmise eesmärgil 6. kuu ja 12. kuu möödumisel tööle või õppima minekust.

Tööandja liitumine programmiga

Tööandja liitumine programmiga

Kahepoolne leping

Kui ettevõte soovib STEP-programmiga liituda, siis sõlmitakse ettevõtte ja STEP-programmi vahel kahepoolne leping, kus on välja toodud muu hulgas ettevõtte  nõuded ja ootused STEP- programmile ning edasine koostöö käik.

Kahepoolse lepinguga saab tutvuda STEP-programmi kodulehel tööandjate juhendi lisas.

Selleks, et meil oleks programmiga liitunud noortest inimestest ja partneriteks olevatest ettevõtetest ülevaade, registreeritakse programmisiseselt kõiki osapooli puudutav informatsioon.

Ettevõtte registreerimine

Ettevõtte puhul registreeritakse ettevõttes olev kontaktisik, sõlmitud lepped ja muu oluline. Seda informatsiooni lisab ja uuendab programmis töötav vastutav isik. Sellisel moel on meil ajakohastatud ülevaade kõigist  partneriks olevatest ettevõtetest ja me saame kiiresti ning lihtsalt kokku viia noore töösoovi ja ettevõtte poolt pakutava töökoha võimlause. Nimetatud informatsioon on kättesaadav ainult STEP-programmiga seotud isikutele.

Mentorite valik

Mentor

Mentor on ettevõtte töötaja, kes võtab enda peale ettevõttesse tööle tulnud noore sisseelamise. Mentor tutvustab noore töökoha igapäeva rutiine ja muud vajalikku.

Mentor on inimene, kellega noor inimene puutub iga päev kokku ja kelle poole ta võib pöörduda nõu saamiseks. Mentor aitab noorel inimesel säilitada positiivset arengut. Tihti võib mentorist kujuneda noorele inimesele eeskuju ja isiklik nõuandja ka muudes kui tööga seotud olevates eluosades. Seetõttu on noorele inimesele head mentorid ettevõtte töötajad, kes on sallivad, aga kindlameelsed.

Mentor on noorele inimesele eeskujuks ja juhendajaks, kuid ta peab teadvustama oma piire ja neid kindlameelselt hoidma. Kui mentor seob end noore eluga liialt, siis võib see mõjutada töökeskkonda. Mentor peab tähelepanu pöörama sellele, et mitte muutuda isiklikul tasandil noorega seotuks. Mentori roll on toetada noore oskuste ja ise hakkama saamise oskuse arengut. Mentori tegevuse lõppeesmärk peab olema noorest eemaldumine ja noorel ise tegutseda ja vastutada laskmine. Iga mentor saab ise otsustada, kui palju on mõistlik olla noorega seotud.

Kui soovid rohkem teada mentorite tegevust STEP-programmis, siis mentorlusjuhend on kättsaadav STEP-programmi kodulehel aadressil (…)

Sobiva mentori valik

Mentori valik toimub STEP-programmi töötajate kaasabil. Ennekõike ettevõtte nõustaja või programmi arendusjuht annavad tööandjale ja ettevõtjale ülevaate, milliste suhtumiste ning iseloomujoontega mentor sobib noorega kõige paremini. Kõige paremal juhul on ettevõttel pakkuda rohkem kui üks mentori kandidaat, kelle seast valmimisel STEP-programmi töötajad saavad nõu anda.

Mentoreid ei pea ettevõte valima kohe programmiga liitudes, sest esimese sammuna toimub tööandja ja STEP- programmi nõustaja või programmi arendusjuhi kohtumine programmi sisuga tutvumiseks. Tööandjale ja ettevõtjale jääb järelemõtlemise aeg, kes ettevõtte töötajatest oleksid parimad mentorikandidaadid. Nädala jooksul peale ettevõtte STEP-programmiga liitumist võtab ettevõtte nõustaja või programmi arendusjuht ettevõttega uuesti ühendust, et olla abiks mentorite valikul ja saada teada, kes on edaspidi antud ettevõttesse suunduvatele noortele mentoriteks. Mentorite ennetav ja võimalikult kiire välja selgitamine on vajalik ühest küljest selleks, et kõik oleks noore ettevõttesse tööle minekuks ettevalmistatud, teisest küljest aga selleks, et mentor jõuaks enne noorega tutvumist läbida mentroluse koolituse. On võimlaik ka olukord, kus mentorluse koolitus tuleb mentoril läbida peale noorega kohtumist. Näiteks kui juhtub, et ettevõte liitub programmiga, meil on kohe ettevõttele sobiv noor töötajaks soovitada, ettevõte palkab noore ja leiab talle mentori, siis ei pruugi olla võimalik, et selle lühikese aja jooksul toimuks mentorluse koolitust. Sellises olukorras peab esmase ülevaate ja väljaõppe mentorile andma programmi nõustamisvaldkonna juht või arendusjuht ning mentor saab pikema mentorluse koolituse läbida esimesel võimlausel.

Programmi raames pakume tasuta mentorluse koolitusi[1]

Mentorite toetamiseks ja ettevalmistamiseks pakume programmi raames mentorluse koolitusi. Mentorluse koolitusel osalemine on töötajale, kes ettevõtete poolt koolitusele saadetakse, tasuta.

Mentorluse koolitusest on kasu nii inimesele, kes otsustab noorele mentoriks hakata, kui ka ettevõttele. Mentor saab arendada mentorluse ja sihtrühma noorte osas teadmisi, oskusi ja hoiakuid. Ettevõte saab võimaluse panustada enda töötajate arengusse ning seeläbi võimaluse täiustada töötaja motivatsiooni ja lojaalsust.

Samuti on STEP-programmi nõustajad alati olemas mentori jaoks, et toetada, anda nõu või arutleda kõige osas, mis lähtuvalt mentori rollist vajalikuks osutub.

Mentorite koolituskava on kättesaadav STEP-programmi kodulehel aadressil (…).

Kolmepoolne leping

Kolmepoolne leping sõlmitakse ettevõtte, STEP-programmi ja noore vahel peale seda, kui ettevõte on otsustanud sihtrühma noore STEP-programmi toetusel tööle võtta. Kolmepoolses lepingus on välja toodud osapoolte kontaktandmed, lepingu kestus ja ettevõtte, noore inimese ning STEP-programmi kohustused.

Kolmepoolse lepinguga saab tutvuda STEP-programmi kodulehel tööandjate juhendi lisas 2.

Noor ja ettevõte viiakse STEP-programmis kokku programmisiseselt. Viiakse läbi tööandja ja ettevõtja registreerimine, samuti noore registreerimine ning osapoolte kokkuviimine.

Noore inimese registreerimine

Enne, kui kaalutakse noore programmi vastu võtmist, peab ta täitma programmi vastuvõtmise taotlemise ankeedi ning allkirjastama nõusoleku avalduse. Ankeedis annab noor informatsiooni enda varasema töökogemuse, hobide, läbitud koolituste ja kõige muu olulise kohta, mis on oluline töökoha taotlemisel mõnes ettevõttes.

Need andmed salvestataks. Noort puudutavat  olulist informatsiooni täiendatakse pidevalt noore nõustaja poolt, kes temaga reaalselt kohtub.

Ettevõtte ja noore kokku viimine

Kui noor ja ettevõte või õppeasutus viiakse STEP-programmi kaudu kokku, siis see registreeritakse, nii et see kajastub noore ja ettevõtte või õppeasutusega seotud informatsioonis. Sellisel moel saab programmis töötav inimene vajadusel jälgida noore käekäiku ettevõtte või õppeasutusega kokku viimisel ja lisada vajalikku informatsiooni. Samuti kogutakse  ka informatsiooni noore tööle võtmise protsessi kohta ja noore arengu kohta ettevõttes või õppeaasutuses.

Enne kolmepoolse lepingu sõlmimist selgitatakse ettevõtte ja STEP-programmi koostöös välja ning koolitatakse noorele sobiv mentor.

NÕUDMISED, MILLELE NOOR PEAB VASTAMA
Et saada meilt toetust tööle asumisel, peavad noorel olema täidetud järgnevad kriteeriumid:

Noor peab olema võimeline ja valmis töötama

Noor peab olema võimeline ja valmis töötama – noor peab olema motiveeritud, mis tähendab, et ta peab ise aktiivselt osalema tööotsingus ja panustama lahenduste leidmisesse koostöös meie nõustajaga.

Noor on nõustajaga suhtlemisel vastutaja, ta peab kinni pidama kokkulepitud kohtumistest ja olema täpne. Nõustaja ja programmi töötajad ei sekku noore isiklikku ellu, et teda näiteks hommikul üles ajada ja tööle viia.

Noor peab tegutsema iseseisvalt, võtma vastutuse ja hoolitsema oma töö eest, vastasel juhul on nii tema kui ettevõtte ootuste täide mineku võimalused minimaalsed.

Kui noor ei ilmu kohale, ilma et ta oleks kohtumise varasemalt tühistanud või kui ta tundub olevat mittehuvitatud ja ükskõikne, siis ei kuulu see noor meie sihtrühma.

Noor peab olema lõpetanud oma seadusevastased tegevused

Noor peab olema lõpetanud oma seadusevastased tegevused – me küsime noorelt tema varasemate õigusrikkumiste kohta.

Samuti viime läbi taustauuringu, mille eesmärgiks on selgitada välja noore motivatsioon ja hinnata tema suutlikkust mitte panna toime õigusrikkumisi programmi kestel. Kui karistus on kantud, peab noorel olema võimalus alustada puhtalt lehelt.

Kuid meil on oluline põhjalikult noort hinnata ja kindlustada, et noor on jätnud oma ebaseadusliku mineviku seljataha ning et tal ei ole enam sellele omast mõtlemist. Kui see nii ei ole, siis ta ei kuulu meie sihtrühma.

Noor ei tohi kasutada narkootikume

Noor ei tohi kasutada narkootikume – meil on nulltolerants ükskõik millise narkootikumi tarvitamise suhtes, sest kuriteod ja narkootikumide kasutamine käivad tihti käsikäes ja me ei saa selliseid noori suunata ettevõtetesse tööle.

Kui juhtub, et me oleme hoolimata kõigist ettevaatusabinõudest suunanud ettevõttesse tööle noore, kes tarvitab narkootikume ja ettevõte meid sellest teavitab, siis on meil kohustus koheselt pakkuda abi ja leida ettevõttega koostöös ettevõttele sobilikud lahendused. Narkootikume tarvitav noor ei kuulu meie sihtrühma.

Noorel peab olema püsiv elukoht

Noorel peab olema püsiv elukoht – noorel peab olema kindel elukoht, sest on keeruline hoida kindlat töökohta, kui magada väljas või sõbra juures.

Me peame kindlustama, et noorel on oma elukoha küsimused lahendatud enne kui ta ettevõttesse tööle suuname.

Peale selle, et see on lugu pidav ettevõtte suhtes, aitab kindla elukoha omamine ka noorel astuda sammu parema elu suunas. Kui püsiva elukoha leidmine ei õnnestu, siis ei kuulu noor meie sihtrühma.