Vaata, mida räägivad tööandjad:

STEP-programmiga koostöö alustamiseks tuleb saata meile enda info siin. Seejärel võtame teiega ühendust ning jagame informatsiooni STEP-programmi noortest, koostöö toimimisest  ja meie kogemustest.

Vestlusel saate meile jagada enda ootuseid, mis teil on STEP-programmi ja noore suhtes, keda te palgata soovite (nt vanus, keeleoskus, milliste õigusrikkumistega noori palgata ei soovi jne). Edaspidi pakub STEP teile ainult neid noori, kes vastavad ettevõtte poolsetele nõuetele ja ootustele.

Kasu tööandjale STEP programmiga koostööst:

 1. Väheneb aeg ja kulu töötaja otsinguks ning tööandja saab motiveeritud ja lojaalse töötaja!
 2. 900 eurot täisealise noore tööl püsimise eest.
 3. Tööandja areng- pakume töötajate mentoritele väljaõpet. See on kasuks nii STEP noore toetamisel töökohal kui ka kõikide uute töötajate värbamisel, sest see tagab töötaja pikemaajalise tööl püsimise.
 4. STEP-programmi noorte puhul on võimalus saada esimese aasta jooksul igal kuul 50% noorele makstud palgast tagasi läbi töötukassa (lisainfo). Kuni 16-aastase palkamisel saab tööandja 30% talle makstud palgast järgmisel aastal tagasi (lisainfo).
 5. Saad luua olulise muutuse iga üksikisiku elus ja aidata kaasa mõtteviisi muutustele ühiskonnas.
 6. STEP-programm ise on 6 kuud olemas nii tööandja kui ka noore jaoks peale tööle asumist.
 7. Sotsiaalselt vastutustundlik maine, mis on kasuks nii sinu reklaamis kui ka aruannetes:
  • Muutud läbi oma sotsiaalse profiili rohkem nähtavaks ja seega suurendab võimalust positiivseks meediakajastuseks
  • Saad panustada kogukonna ellu ning sinu maine tõuseb ühiskonna silmis.
  • Positiivne meediakajastus võib viia ka käibe suurenemiseni.

Peale STEP-programmiga liitumist näeb koostöö välja järgmiselt:

 1. STEP-nõustaja valib välja kandidaadi, kes vastab ettevõtte ootustele ning võtab ettevõttega ühendust.
 2. Juhul kui teil on vabu tööpakkumisi, siis tutvustab nõustaja teile konkreetse noore tausta (töökogemust, õigusrikkumisi jm). Soovi korral saadetakse lisaks kogu oluline informatsioon kandidaadi kohta, nagu tööle kandideerimise avaldus, CV, taustainformatsioon ja nõustaja hinnang kandidaadile.
 3. Kui ettevõte on kandidaadi tööle võtmisest huvitatud, siis korraldab ta kandidaadiga tööintervjuu.
 4. Kui peale vestlust selgub, et noor teie ettevõttesse sobib, siis võite kokku leppida, kas proovipäevas või töötamise alustamise kuupäevas ning sõlmida tavapärase töölepingu.
 5. Täisealiste noorte puhul ettevõte allkirjastab STEP-programmiga kinnituslehe – see on  aluseks 900 eurose toetuse saamiseks.
 6. STEP-programmi töötajad toetavad ettevõtet ja mentorit noore tööle asumisel ja kuni 6 kuud peale noore tööle asumist.
 7. 6-kuu möödudes saadab ettevõte STEP-programmile arve 900-le eurole (täisealiste noorte puhul).

Õigusrikkumised STEP-programmis

Õigusrikkumise taust võib noore inimese jaoks, kes soovib elada seaduskuulekat elu, osutuda tööle või õppima minekul suureks takistuseks. Teda võidakse ikkagi veel näha oma tausta tõttu mittesobilikuna ja jäetakse tähele panemata tema võimalikud hea töötaja omadused ning teadmised ja oskused. 

Noore inimese tuleviku jaoks on määrava tähtsusega, et me annaksime motiveeritud noorele võimaluse enda elujärge parandada ja oma endisest elustiilist loobuda. Noor, kes ennast ise üleval peab, panustab ühiskonda ega sõltu erinevatest toetustest või abiprogrammidest.

Kõige sagedasemad õigusrikkumised STEP-programmi noorte seas on:

 • Narkootiliste ainetega seotud süüteod
 • Alkoholi tarbimine/ suitsetamine alaealisena
 • Varavastased süüteod
 • Vägivallaga seotud juhtumid

Kas inimene on õigusrikkumise taustaga või mitte, ei ütle meile midagi selle inimese praeguse käitumise, motivatsiooni, iseloomu jm kohta. Seda, milline inimene praegu on, peab kogema inimesega kohtumisel.

Mentori valik

Mentor

Mentor on ettevõtte töötaja, kes võtab enda peale ettevõttesse tööle tulnud uue töötaja sisseelamise. Mentor tutvustab töötajale töökoha igapäeva rutiine ja muud vajalikku.

Mentori poole ta võib uus töötaja pöörduda nõu saamiseks ning ta aitab noorel inimesel säilitada positiivset arengut. Head mentorid on ettevõtte töötajad, kes on sallivad, aga kindlameelsed, kuna ta on noorele inimesele eeskujuks ja juhendajaks.

Sobiva mentori valik

Mentoreid ei pea ettevõte valima kohe programmiga liitudes, sest esimese sammuna toimub tööandja ja STEP- programmi kohtumine programmi sisuga tutvumiseks. Tööandjale ja ettevõtjale jääb järelemõtlemise aeg, kes ettevõtte töötajatest oleksid parimad mentorikandidaadid. Mentorite ennetav ja võimalikult kiire välja selgitamine on vajalik, et kõik oleks noore ettevõttesse tööle minekuks ettevalmistatud. 

Programmi raames pakume tasuta mentorluse koolitusi

Mentorluse koolitusest on kasu nii inimesele, kes otsustab noorele mentoriks hakata, kui ka ettevõttele kõikidele töötajatele. Ettevõte saab võimaluse panustada enda töötajate arengusse ning seeläbi võimaluse täiustada töötaja motivatsiooni ja lojaalsust.

Samuti on STEP-programmi nõustajad alati olemas mentori jaoks, et toetada, anda nõu või arutleda kõige osas, mis lähtuvalt mentori rollist vajalikuks osutub.

Alates 2022. a märtsist saab mentorkoolituse kaasa e-kanalis iga noore värbamisel.

NÕUDMISED, MILLELE NOOR PEAB VASTAMA
Et saada meilt toetust tööle asumisel, peavad noorel olema täidetud järgnevad kriteeriumid:

Noor peab olema võimeline ja valmis töötama

Noor peab olema võimeline ja valmis töötama – noor peab olema motiveeritud, mis tähendab, et ta peab ise aktiivselt osalema tööotsingus ja panustama lahenduste leidmisesse koostöös meie nõustajaga.

Noor on nõustajaga suhtlemisel vastutaja, ta peab kinni pidama kokkulepitud kohtumistest ja olema täpne. Nõustaja ja programmi töötajad ei sekku noore isiklikku ellu, et teda näiteks hommikul üles ajada ja tööle viia.

Noor peab tegutsema iseseisvalt, võtma vastutuse ja hoolitsema oma töö eest, vastasel juhul on nii tema kui ettevõtte ootuste täide mineku võimalused minimaalsed.

Kui noor ei ilmu kohale, ilma et ta oleks kohtumise varasemalt tühistanud või kui ta tundub olevat mittehuvitatud ja ükskõikne, siis ei kuulu see noor meie sihtrühma.

Noor peab olema lõpetanud oma seadusevastased tegevused

Noor peab olema lõpetanud oma seadusevastased tegevused – me küsime noorelt tema varasemate õigusrikkumiste kohta.

Samuti viime läbi taustauuringu, mille eesmärgiks on selgitada välja noore motivatsioon ja hinnata tema suutlikkust mitte panna toime õigusrikkumisi programmi kestel. Kui karistus on kantud, peab noorel olema võimalus alustada puhtalt lehelt.

Kuid meil on oluline põhjalikult noort hinnata ja kindlustada, et noor on jätnud oma ebaseadusliku mineviku seljataha ning et tal ei ole enam sellele omast mõtlemist. Kui see nii ei ole, siis ta ei kuulu meie sihtrühma.

Noor ei tohi kasutada narkootikume

Noor ei tohi kasutada narkootikume – meil on nulltolerants ükskõik millise narkootikumi tarvitamise suhtes, sest kuriteod ja narkootikumide kasutamine käivad tihti käsikäes ja me ei saa selliseid noori suunata ettevõtetesse tööle.

Kui juhtub, et me oleme hoolimata kõigist ettevaatusabinõudest suunanud ettevõttesse tööle noore, kes tarvitab narkootikume ja ettevõte meid sellest teavitab, siis on meil kohustus koheselt pakkuda abi ja leida ettevõttega koostöös ettevõttele sobilikud lahendused. Narkootikume tarvitav noor ei kuulu meie sihtrühma.