Noorte tööle kaasamise programm STEP

STEP-programmi meeskond töötab koostöös erinevate tööandjatega, kes tahavad aidata õigusrikkumise taustaga noorel teha järgmise sammu täisväärtuslikuma elu poole.

Me vajame sinu abi ja pakume võimalusi koostööks, et noor saaks teha oma elus muutuse ja asuda tööle või õppima. Loe lähemalt, mida saad teha, et programm õnnestuks.

Programmis osalemise tingimused:
Meie sihtrühma noor:

  • on 15-26-aastane
  • on süüteo toimepanemise eest karistusõiguslikult vastutusele võetud
  • elab või soovib asuda tööle Harjumaal (sh Tallinnas)
  • ei õpi ega tööta

NÕUDMISED MILLELE NOOR PEAB VASTAMA
Et saada meilt toetust tööle asumisel, peavad noorel olema täidetud järgnevad kriteeriumid:

Noor peab olema võimeline ja valmis töötama

Noor peab olema võimeline ja valmis töötama – noor peab olema motiveeritud, mis tähendab, et ta peab ise aktiivselt osalema tööotsingus ja panustama lahenduste leidmisesse koostöös meie nõustajaga.

Noor on nõustajaga suhtlemisel vastutaja, ta peab kinni pidama kokkulepitud kohtumistest ja olema täpne. Nõustaja ja programmi töötajad ei sekku noore isiklikku ellu, et aja teda hommikul üles ega vii tööle.

Noor peab tegutsema iseseisvalt, võtma vastutuse ja hoolitsema oma töö eest, vastasel juhul on nii tema kui ettevõtte ootuste täide mineku võimalused minimaalsed.

Kui noor ei ilmu kohale, ilma et ta oleks kohtumise varasemalt tühistanud või kui ta tundub olevat mittehuvitatud ja ükskõikne, siis ei kuulu see noor meie sihtrühma.

Noor peab olema lõpetanud oma seadusevastased tegevused

Noor peab olema lõpetanud oma seadusevastased tegevused – me küsime noorelt tema varasemate õigusrikkumiste kohta.

Samuti viime läbi taustauuringu, mille eesmärgiks on selgitada välja noore motivatsioon ja hinnata tema suutlikust mitte panna toime õigusrikkumisi programmi kestel. Kui karistus on kantud, peab noorel olema võimalus alustada puhtalt lehelt.

Kuid meil on oluline põhjalikult noort hinnata ja kindlustada, et noor on jätnud oma ebaseadusliku mineviku seljataha ning et tal ei ole enam sellele omast mõtlemist. Kui see nii ei ole, siis ta ei kuulu meie sihtrühma.

Noor ei tohi kasutada narkootikume

Noor ei tohi kasutada narkootikume – meil on nulltolerants ükskõik millise narkootikumi tarvitamise suhtes, sest kuriteod ja narkootikumide kasutamine käivad tihti käsikäes ja me ei saa selliseid noori suunata ettevõtetesse tööle.

Kui juhtub, et me oleme hoolimata kõigist ettevaatusabinõudest suunanud ettevõttesse tööle noore, kes tarvitab narkootikume ja ettevõte meid sellest teavitab, siis on meil kohustus koheselt pakkuda abi ja leida ettevõttega koostöös ettevõttele sobilikud lahendused. Narkootikume tarvitav noor ei kuulu meie sihtrühma.

Noorel peab olema püsiv elukoht

Noorel peab olema püsiv elukoht – noorel peab olema kindel elukoht, sest on keeruline hoida kindlat töökohta, kui magada väljas või sõbra juures.

Me peame kindlustama, et noorel on oma elukoha küsimused lahendatud enne kui ta ettevõttesse tööle suuname.

Peale selle, et see on lugu pidav ettevõtte suhtes, aitab kindla elukoha omamine ka noorel astuda sammu parema elu suunas. Kui kindla elukoha leidmine ei õnnestu, siis ei kuulu noor meie sihtrühma.

Kuidas saab noor liituda STEP-iga?

Kõigepealt tuleb saata meile programmiga liitumiseks sooviavaldus ja kinnitada, et noor vastab programmis osalemise tingimustele. Seejärel tuleb täita ankeet, seda saab saab teha iseseisvalt internetis või kohapeal koos nõustaja abiga. Lõpuks tuleb allkirjastada nõusoleku avaldus.

Kas ma võin noore eest ankeedi ise ära täita?

Ankeedi täitmine on noore motivatsiooni näitaja ja me ootame, et noor täidab selle ise. Lähedased võivad teda abistada info meenutamisel või ankeedi sõnastamisel. Lähedane võib alati võib noort julgustada programmiga liitumisel.

Kas ma võin tulla nõustamisele kaasa?

Nõustamine on suunatud noorele ja mõeldud talle individuaalselt. Eeldame programmiga liituvalt noorelt piisavat iseseisvust, et üksi kohale tulla.

Kui noor ise ei taha nõustamisele tulla, siis mida teha?

STEP-programmiga liitumise tingimuseks on noore tahe minna tööle või õppima ja selleks on vaja tal endal teha esimene samm, täites avalduse ja tulles nõustamisele.Kui te tei tea, mida teha, siis võtke ühendust STEP-meeskonnaga, leiame üheskoos lahenduse, mida teha.

Mida tähendab õigusrikkumise taust?

Kuna STEP-programm on mõeldud õigusrikkumise taustaga noortele, siis sobivad meie programmi noored, kes on toime pannud kuriteo või korduva väärteo.